BC. DANIELA KUHNOVÁ
BC. DANIELA KUHNOVÁvedoucí poradenského centrakuhnova@rozumacit.org
+420 770 157 197

PORADNA

poradna@rozumacit.org
+420 733 102 901
(Po - Pá 9.00 -13.00 hod.)

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

V poradenském centru Rozum a Cit poskytujeme nadregionální odborné sociální poradenství (4436797). Podporujeme rodiny, páry a jednotlivce, kteří se ocitli v obtížné životní situaci související s jejich partnerstvím, vztahy v rodině či náhradní rodinnou péčí. Podpora je realizována formou rady, učení a sdílení obtížné životní situace.


Cíle naší služby
Obecným cílem odborného sociálního poradenství je posilování dovedností klientů, aby byli schopni řešit nepříznivou situaci vlastními silami. Tento cíl naplňujeme následujícím způsobem:

Pomáháme klientům stanovit plán řešení jejich situace a mapujeme, zda navržená řešení vedou ke zlepšení obtížné životní situace;

podporujeme přirozené zdroje klienta;

pomáháme klientově stabilizaci v aktuální zátěžové situaci;

prostřednictvím propagace naši činnosti v médiích či na odborných vzdělávacích akcích upozorňujeme na závažné společenské problémy, chyby a mezery v právní úpravě či stereotypy, které se váží k našim klientům.

 

Cílová skupina
Pracujeme s klienty bez omezení věku (práce s dětmi je podmíněna souhlasem zákonných zástupců), kteří se ocitli v některé z těchto nepříznivých situací:

Výchovné problémy dětí;

vztahy v rodině (partneři, děti a rodiče, pěstouni a děti, atd.);

špatná orientace v dávkovém systému;

odchod z náhradní rodinné péče (ať již dosažením zletilosti, nebo z jakýchkoli jiných důvodů);

sociálně-právní problémy klienta;

vyrovnávání se z opuštění partnerem (rozchod, úmrtí, rozvod);

vážná nemoc v rodině;

porozvodové uspořádání;

nevěra či podezření na nevěru;

problematika „patchworkových“ rodin;

problematika soužití více generací.

 

Principy

Vnímáme klienty jako partnery. 

Uplatňujeme individuální přístup. 

Podporujeme klienty k samostatnosti. 

Navrhujeme služby na míru klientovi.

Bezpečné a důvěrné prostředí. 

Možnost dlouhodobé spolupráce. 

Odbornost a profesionalita.

 

Pravidla poskytování služby

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Služba je bezplatná.

Klient má možnost vystupovat anonymně.

Délku spolupráce klienta s poradnou (počet a frekvenci návštěv) stanoví poradce dle závažnosti problematiky a po dohodě s klientem.

Standardní délka  konzultace je 60 minut.

Další osoby (nap. příbuzní a blízcí) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi klientem a poradcem. Klient může být také požádán o souhlas s účastí dalšího odborníka (kolegy nebo supervizora poradce) při konzultaci. Případné klientovo odmítnutí bude respektováno.

Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodů.

Poradce může odmítnout nebo ukončit spolupráci s klientem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci a v tom případě klientovi doporučí jiného odborníka nebo instituci. Poradce může dále spolupráci odmítnout nebo ukončit v případech:

pokud se klient opakovaně 3 po sobě bez omluvy nedostaví na domluvený termín konzultace,

pokud je klient agresivní vůči poradci nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,

pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky.

Klient má právo podat stížnost na spolupráci s poradcem u vedoucí poradenského centra, případně na Krajském úřadě Středočeského kraje.

O průběhu kontaktu klienta s poradnou je vedena dokumentace - spis klienta. Do záznamů konzultací o jeho osobě má klient právo nahlédnout.

Přístup k údajům o klientech mají pouze poradce a vedoucí poradny. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.

Pracovníci poradny jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu klienta podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudců, policie a orgánů sociálně právní ochrany dětí souhlas nutný není.

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen